Actueel

Actualisering koers en bestuurswissel bij KINDwijzer

De transities op vele sociale -, economische- en overheidsterreinen alsmede de wijzigingen binnen de branche en het eigen ledenbestand vormen voor KINDwijzer aanleiding om de koers bij te stellen. De coöperatieve vereniging blijft inhoudsgedreven op het terrein van kindontwikkeling, maar vormt zich om tot een netwerkplatform voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Tegelijkertijd vindt er een bestuurswissel plaats, waarbij mede-oprichter Peter Notten (Korein Groep) het voorzitterschap overdraagt aan Eddy Brunekreeft (KION).

Het oorspronkelijke doel en de functie van de vereniging KINDwijzer staan door externe ontwikkelingen en wijzigingen binnen het verband onder druk. De forse krimp in de markt maakt dat partijen in andere verhoudingen tot elkaar zijn komen te staan. Overnames, fusie, harmonisatie peuterspeelzaalwerk, transitie jeugdzorg, integratie basisonderwijs en ook faillissementen tekenen de sector de laatste jaren. Dit heeft ook consequenties gehad op de samenstelling van KINDwijzer. Oorspronkelijk in 2006 gestart met tien leden, gegroeid tot veertien leden, is het aantal leden inmiddels weer gereduceerd tot tien. Daarbij zijn ook de verschillen in omvang tussen de leden de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft effect op de evenwichtigheid en daarmee ook op de haal- en brengverhoudingen.
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van kindcentra aan de orde, waardoor de organisaties juist regionaal, in hun eigen werkgebied, met andere partijen tot intensieve samenwerking moeten komen.
Kinderopvang is bovendien steeds meer een activiteit die in samenwerking met lokale spelers uit andere sectoren - met name basisonderwijs, zorg en welzijn - wordt gerealiseerd.

Dit complexe geheel van ontwikkelingen heeft geleid tot een herijking van het doel en de ambitie van KINDwijzer.

De gemeenschappelijke visie en drijfveren van de KINDwijzer-leden om samen te werken zijn kindgericht:
* kinderopvang op een hoger plan brengen: 'kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en samenleving',
* waarbij de kindontwikkeling het centrale thema is en de vorming van integrale kindcentra leidend.
De samenwerking die ook voor de toekomst wordt beoogd is en blijft daarmee sterk inhoudsgedreven.

KINDwijzer kent momenteel tien lidorganisaties uit de kinderopvangbranche. KINDwijzer nieuwe stijl beoogt het bestuurlijk platform te verbreden door uitbreiding met nieuwe leden - met name met relatie naar basisonderwijs, zorg en welzijn - en door duurzame relaties aan te gaan met kennisinstellingen. Het platform biedt de bestuurders een landelijk perspectief, naast het lokale perspectief dat zij hebben als regionale spelers.

KINDwijzer nieuwe stijl profileert zich aldus als een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende maatschappelijke ondernemingen die in hun werkgebied bij uitstek partners zijn voor kindontwikkeling 0-16 jaar.
Door de kwaliteit van de leden biedt KINDwijzer hen een uitdagend en uitnodigend platform voor expertise, innovatie en kennisdeling.

KINDwijzer kiest er uitdrukkelijk voor om niet in de belangenbehartigingsfunctie en verantwoordelijkheden in dezen van de brancheorganisatie KO te treden.

Meer informatie
Voor nadere toelichting zie hier. Bovendien kunt u over dit bericht contact opnemen met:
. Eddy Brunekreeft, tel. 06 41 18 09 26
. Peter Notten, tel. 06 53 40 56 11

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Raising The Future

Tot aan het congres op 19 maart 2021 verzorgen we samen met de bij Raising the Future betrokken partijen een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief waarin we onder het motto time to think ingaan op de thema’s van het congres en de actualiteit. De link naar de nieuwsbrief vindt u hier

We wensen u veel leesplezier.

Tijd om stil te staan bij de essentie van ons beroep

Kind zijn in de wereld van vandaag – wat betekent dat eigenlijk? En welke rol is er voor de kinderen van nu weggelegd in de wereld van morgen? Een wereld die we geen van allen kennen? 

Onze maatschappij verandert. Snel en ingrijpend. Met effecten die we nu nog niet kunnen overzien. Als professional in de kinderopvang denkt u er natuurlijk over na hoe we deze generatie kinderen daarop kunnen voorbereiden. En u zou daar wel eens over van gedachten willen wisselen met mensen die ook verstand van zaken hebben en er wellicht weer net wat anders tegenaan kijken. Om verrast te worden, geïnspireerd te raken. Om het gebaande pad eens een dagje te laten voor wat het is.

Stijg weer eens boven uzelf uit en laat u op een aangename manier raken. Samen met andere richtinggevende vakgenoten en prikkelende curatoren staat u een dag lang stil bij de essentie van uw beroep: hoe ontwikkelen we kinderen op zo'n manier op dat ze optimaal zijn voorbereid voor de toekomst? Wat hebben kinderen van nu nodig voor straks – van u en van de samenleving? En wat hebt u zelf nodig om ze dat te kunnen bieden – als professional en als mens?

 

Langetermijndenken over opvoeden laat te wensen over’

In 2017 verscheen het essay ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden’ van Daan Roovers, Denker des Vaderlands, docent publieksfilosofie en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zij heeft een uitgesproken visie op de fundamenten van onze Nederlandse opvoeding anno 2020. ‘Elke tijd vraagt om bezinning op de fundamenten van haar opvoeding. Maar deze tijd zeker, aldus Roovers, die van mening is dat we iets zijn kwijtgeraakt, iets essentieels voor de bezinning op ons opvoeden, namelijk de kwaliteit van ons langetermijndenken. Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen? Tijdens het congres Raising the Future zal Roovers als hoofdcurator dieper ingaan op het belang van het langetermijndenken, het gebrek daaraan en de consequentie ervan in het kader van opvoeding. Lees meer op www.raisingthefuture.nl

Door het coronavirus hebben we het congres op 19 maart 2020 moeten annuleren. De nieuwe datum is exact een jaar later op 19 maart 2021.